Ledenraad

DE VERENIGING

Als jongeren omroep houden we aansluiting bij de snel veranderende samenleving door nauw contact te onderhouden met die samenleving. De BNN Vereniging geeft dat contact vorm door haar leden direct de mogelijkheid te bieden om hun mening kenbaar te maken over wat de BNN doet en kan doen.

HET BESTUUR

Het Bestuur van de BNN Vereniging bestaat uit twee personen: Rutger Boxhoorn, voorzitter en Mariëlle van Kesteren, penningmeester. De BNN Ledenlaad benoemt de bestuurders uit haar midden. Beide bestuurders hebben ook zitting in de gezamenlijke ledenvergadering van BNN en VARA.

DE RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht van de BNN Ledenraad bestaat uit twee leden benoemd door de ledenraad voor een termijn van vier jaar. De belangrijkste taken van de Raad van Toezicht zijn het controleren van het Bestuur en advies uitbrengen aan de BNN Ledenraad.

De Raad van Toezicht is aanwezig bij de vergaderingen van de BNN Ledenraad.
De RvT-leden maken deel uit van de Raad van Toezicht van BNNVARA Omroeporganisatie.
Samenstelling huidige Raad van Toezicht BNN: Gemmie Hermans en Arjan El Fassed.

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt een vrijwilligersvergoeding. De functie van de leden van de RvT is onbezoldigd. Bij Omroepvereniging BNN zijn geen mensen in dienst: de werkzaamheden worden op basis van een opdrachtovereenkomst door Omroepvereniging BNNVARA uitgevoerd.

LEDENRAAD

Gekozen leden in Ledenraad
De BNN Ledenraad bestaat uit minimaal 15 en maximaal 30 leden die gekozen worden uit een landelijke kandidatenlijst.

Belangrijkste taak
De BNN Ledenraad beslist over haar eigen begroting en jaarrekening en beoordeelt en oefent invloed uit op het (programma-) beleid voor de lange termijn van de omroepvereniging BNNVARA. De BNN Ledenraad komt tweemaal per jaar bijeen en heeft ook een adviserende en toetsende rol op het gebied van ledenwerving en behoud.
Daarnaast hebben leden een actieve rol bij het programmabeleid. Zes keer per jaar wordt er met programmamakers op een inhoudelijk positief kritische manier over de vorm en inhoud van hun programma’s gediscussieerd.

CONTACT


De BNN ledenraad beantwoordt graag jouw vragen. Heb je een vraag of wil je een opmerking maken, stuur dan een e-mail naar de Verenigingssecretaris ledenraad@bnn.nl.